index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

2559-01-04 banner website

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งกรอบวงเงินสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนองบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2560 และขอให้จัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ขั้นกรรมมาธิการ

5

สวพ. ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ปี 2559

logo

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The 7th RMUTP International Conference

ประชุมวารสาร-2

สวพ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10

03IMG_8486

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2559-01-04 banner website

สกอ. ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย “กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) ในบริบทนานาชาติ : บทบาทสถาบันอุดมศึกษา”

IMG_9429

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดทำวิเคราะห์และเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

2559-01-04 banner website

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37

2559-01-04 banner website

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2559 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ”

2559-01-04 banner website

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง (Reference) ด้วยโปรแกรม Zotero

2559-01-04 banner website

ขอเชิญร่วมอบรม การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ(สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

logo

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The 7th RMUTP International Conference

2559-01-04 banner website

โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 13

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

ข่าวสารทุนวิจัย

2559-01-04 banner website

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT – ICSSR)

2559-01-04 banner website

สกว. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

2559-01-04 banner website

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561

2559-01-04 banner website

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2560

2559-01-04 banner website

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

2559-01-04 banner website

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

2559-01-04 banner website

วช. ประกาศสมัครรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2559