index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ปอมท. และ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ประจำปี 2559

2559-01-04 banner website

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว “Thailand Tech Show 2016”

2559-01-04 banner website

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อเรื่อง “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา”

2559-01-04 banner website

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 (CASNIC 2016)

2559-01-04 banner website

การสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production)”

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 5

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข่าวสารทุนวิจัย