index

ข่าวสาร/กิจกรรม

11973324_10204267136230028_463822921_o

สวพ. ร่วมสัมมนาประจำปี Engagement Thailand ครั้งที่ 2 “University Engagement driving force to sustainability”

IMG_5300_resize

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 (Thailand Research Expo 2015)

11907056_10204214444192760_926001647_o

สวพ. ร่วมทดสอบการชนของจักรยานยนต์ที่ Malaysian Institute of Road Safety Reserch (MIROS) สหพันธรัฐมาเลเซีย

IMG_5327_resize

สวพ. จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 (Thailand Research Expo 2015)

11871798_10203399526187916_612548287_o

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 2558

11874274_10204097417947177_1670240300_o

สวพ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

11790288_10204013809897028_178558607_o

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพชีวิต 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

11777463_10204013805976930_942320971_o

สวพ. ประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

pr_news

ขอเชิญนักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอการวิจัย ที่เสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRMS

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”

pr_news

การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวสาร ราชมงคลพระนคร