index

ข่าวสาร/กิจกรรม

8

สวพ. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

11_f

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำราคากลางงานวิจัย

featured_ข่าวผ้าไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา : ขานรับนโยบาย “นุ่งซิ่น-แต่งไทย” ในวันศุกร์

7

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

6

สวพ. ร่วมประชุมแนวทางจัดตั้งโครงการศูนย์วิจัยและประเมินความปลอดภัยและทดสอบสำหรับยานยนต์

8

การประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

12190305_10203715381724107_517776799_o

สวพ. จัดประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

291385

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นสื่อกลางให้กับสถานประกอบการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อพัฒนาการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ราชมงคลพระนคร