Latest Posts

สวพ. ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์

7

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมชมโครงการอบรมความรู้ด้านวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นางธัญพร พรพัฒนนางกูร กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ และ นายชัยรัตน์ ชาญคณิตหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทอง และปอเปี๊ยะสด จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และการสกรีนลวดลายบนผืนผ้า จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ บริเวณชั้น…
Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักวิจัย ในโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

1(1)

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ของสำนักบริหารโครงการฯ ได้แก่ ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ และ ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมนำเสนอโครงการวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักวิจัยในโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพดี มีกระบวนวิจัยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1 copy

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ๒๕๕๘ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘ (Regional Research Expo 2015)    ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบ Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้  ดูงานวิจัย” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://rre2015@psu.ac.th  หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔…
Read more

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

Untitled-1 copy

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ Theme ระดับชาติ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และระดับนานาชาติ “Green Innovation for Better Life” ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานดังกล่าว โดยเน้นรูปแบบการนำเสนอในคูหาจัดแสดงผลงาน ๙ มทร. ภายใต้ ๕ หัวข้อ ดังนี้…
Read more

สวพ.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1 copy

วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ กำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ และขอมอบวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 จำนวน ๑ เล่ม ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.stu.ac.th วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี : Santapol College Udonthani www.stu.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกองทัพบกกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพบกกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ จัดโดย กองนโยบายและแผน สำนักงาน วิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบก

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2558

6

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2558 ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการอบรมความรู้ด้านวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 22 คน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำพิธีบวงสรวงสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

IMG_0564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 น. ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำพิธีบวงสรวงสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานต่อไป

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1 copy

ขณะนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เดิมได้ที่ http://decade1.ird.rmutp.ac.th