index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

2559-01-04 banner website

ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย “สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย”

20160629-8

สวพ. เข้าร่วมประชุมสรุปและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)

2559-01-04 banner website

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง (Reference) ด้วยโปรแกรม Zotero

2559-01-04 banner website

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งกรอบวงเงินสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนองบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2560 และขอให้จัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ขั้นกรรมมาธิการ

5

สวพ. ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ปี 2559

logo

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The 7th RMUTP International Conference

ประชุมวารสาร-2

สวพ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

2559-01-04 banner website

การสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production)”

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 5

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2559-01-04 banner website

มรภ.ชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th CPRU National Conference)

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม…..3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”

2559-01-04 banner website

ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ The 6th International Graduate Research Conference

2559-01-04 banner website

ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ข่าวสารทุนวิจัย

2559-01-04 banner website

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559-01-04 banner website

ทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme

2559-01-04 banner website

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT – ICSSR)

2559-01-04 banner website

สกว. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

2559-01-04 banner website

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561

2559-01-04 banner website

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2560

2559-01-04 banner website

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560