หน้าแรก สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการ

ข่าวสาร

18

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

11278011_10202982149833768_1236110546_o

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม

S__2482206

มทร.พระนคร ร่วมสัมมนาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย”

3

สวพ. ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

11180516_10202874535743483_1507190694_o

มทร.พระนคร ต้อนรับผู้ประเมินศักยภาพตามแผนฟื้นฟูหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

IMG_2616_resize

สวพ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6

11106134_10202753629520903_140322570_o

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG_2276

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมวิชาการการตีพิมพ์บทความ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประชาสัมพันธ์และส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ “International Symposium on the Fusion Science and Technologies 5th” หรือ “ISFT 2016” ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ. 2559บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม และนโยบายนวัตกรรม 2558” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร15)

มหาวิทยาลัยรังสิตสมาคมนักวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรม การวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศสาธารณรัฐประชาคมนิยมเวียดนาม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมสัมมนาผลงานทางวิชาการ NEW PERPECTIVES IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH&PRACTICE ณ International University Ho Chi Minh Vietnam

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ งานสัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “The 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development 2015”ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการแห่งประเทศไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียนสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ๒๕๕๘ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘ (Regional Research Expo 2015) ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบ Research On Sale…
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ stu.ac.th

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “จีน – อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน ในศตวรรษที่ ๒๑”

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน และส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองบริหารงานวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. โดยเปิดรับบทความวิจัย และบทความปริทัศน์   เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น กำหนดการตีพิมพ์วารสารราย  3 เดือน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป้าหมายและขอบเขต เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา