index

ข่าวสาร/กิจกรรม

30

สวพ. ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

1

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559

m9

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2559

t2

สวพ. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

1140 x 450

สวพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัย/วิชาการ

17

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2559

2

สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 1/2559

1348

สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิชาการรับใช้สังคมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาด้านงานวิชาการรับใช้สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

2559-01-04 banner website

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

2559-01-04 banner website

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559

2559-01-04 banner website

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

2559-01-04 banner website

การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ

journal_rmutp

แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกเล่มวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 1906-0423

2559-01-04 banner website

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559

2559-01-04 banner website

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

2559-01-04 banner website

สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559

ข่าวสาร ราชมงคลพระนคร