index

ข่าวสาร/กิจกรรม

DSCF2288

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัย และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

IMG_9336

ประชุมคณะกรรมบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2558

2

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. เข้าร่วมโครงการสรรหา อสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3_resize

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

DSC_0054

สวพ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

12042108_461598257352928_1056945891_n

สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9

IMG_9233

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2558

1441877855223

สวพ. เข้าร่วมงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

pr_news

การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

pr_news

จรรยาบรรณการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

pr_news

สวพ. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

bn_11-th

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for pares) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้ง 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

pr_news

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ข่าวสาร ราชมงคลพระนคร