index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

Head_Web 2

ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

2559-01-04 banner website

มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2559

2559-01-04 banner website

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 16 “Academic and Social Engagements in Higher Education”

2559-01-04 banner website

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

2559-01-04 banner website

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

2559-01-04 banner website

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “จีนศึกษา ภาษาจีน : บทบาทต่อประชาคมโลก”

2559-01-04 banner website

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1: 1st RMUTP Engineering Conference

ข่าวสารทุนวิจัย

2559-01-04 banner website

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2559-01-04 banner website

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559

2559-01-04 banner website

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

2559-01-04 banner website

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2559-01-04 banner website

วช. ขอเชิญนักศึกษาเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559

2559-01-04 banner website

ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2559

2559-01-04 banner website

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย