การประชุมสัมมนาทางวิชาการ/เสนอผลงานทางวิชาการ

1. ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th East Asia Regional Conference on Mathematics Education ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 1 กันยายน 2555

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ในวันที่ 15-16  พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดส่งบทความภายในวันที่ 15 กันยายน 2555

3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ได้แก่ การประชุมวิจัยนานาชาติ “The 5th International Conference on Education Research (ICER)  2012 : Challenging Education for Future Change” และการประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC-Khon Kaen International Symposium 2012: Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Challenges to Emergency Preparedness for Mathematics” ระหว่างวันที่ 8-11  กันยายน 2555ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน THAILAND LAB 2012 งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่26-28 กันยายน 2555 ณ ไบเทค บางนา

5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8 “การบริหารจัดการแห่งโลกพลวัต” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและบทคัดย่อภายในวันที่ 7 กันยายน 2555  ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2555

 View (261)

About ird