Latest Posts

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1 copy

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “จีน – อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน ในศตวรรษที่ ๒๑” (Building a China – ASEAN Community of Common Destiny in the 21st Century) ระหว่างวันที่ ๒๕ –…
Read more

สวพ.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1 copy

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ที่ มจทอ.๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ภายใต้หัวข้อ “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน” ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.emt.ac.th      หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๘ ๓๗๗๐-๒   ต่อ ๑๔๐๔ สามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ  เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา…
Read more

สวพ. ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์

7

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมชมโครงการอบรมความรู้ด้านวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นางธัญพร พรพัฒนนางกูร กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ และ นายชัยรัตน์ ชาญคณิตหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทอง และปอเปี๊ยะสด จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และการสกรีนลวดลายบนผืนผ้า จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ บริเวณชั้น…
Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักวิจัย ในโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

1(1)

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ของสำนักบริหารโครงการฯ ได้แก่ ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ และ ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมนำเสนอโครงการวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักวิจัยในโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพดี มีกระบวนวิจัยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1 copy

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ๒๕๕๘ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘ (Regional Research Expo 2015)    ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบ Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้  ดูงานวิจัย” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://rre2015@psu.ac.th  หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔…
Read more