การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่่อความยั่งยืน”  วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (Convention Centre) เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

Website: http://rmutcon.rmutp.ac.th/

 

 View (702)

About ird