หน้าแรก สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการ

ข่าวสาร/กิจกรรม

1

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมวิจัยสัญจร

Untitled-1 copy

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา”

8

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

3

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

4(1)

ประชุมความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 60 หมู่บ้าน

4

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

9

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2558

9(1)

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์