Recent Posts

 • สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

  สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

  ๑. คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Fine Applied Arts, Chulalongkorn University) กำหนดออกปีละ ๒ ฉบับ..
 • สวพ. ประชุมคณะทำงาน UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558

  สวพ. ประชุมคณะทำงาน UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อำนวยการ       ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่..


การประชุมวิชาการการตีพิมพ์บทความ

 1. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน
 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ๒๕๕๘ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘ (Regional Research Expo 2015) ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบ Research On Sale…
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

 1. วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ stu.ac.th
 2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “จีน – อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน ในศตวรรษที่ ๒๑”
 3. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน และส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 4. กองบริหารงานวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. โดยเปิดรับบทความวิจัย และบทความปริทัศน์   เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น กำหนดการตีพิมพ์วารสารราย  3 เดือน
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป้าหมายและขอบเขต เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา