Recent Posts

 • สวพ.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

การประชุมวิชาการการตีพิมพ์บทความ

 1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย  นวมินทราธิราช ขอประชาสัมพันธ์และส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558        

 2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ “International Symposium on the Fusion Science and Technologies 5th” หรือ “ISFT 2016” ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ. 2559 

 3. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม และนโยบายนวัตกรรม 2558” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 4. มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร15) มหาวิทยาลัยรังสิต

 5. สมาคมนักวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรม การวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศสาธารณรัฐประชาคมนิยมเวียดนาม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมสัมมนาผลงานทางวิชาการ NEW PERPECTIVES IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH&PRACTICE ณ International University Ho Chi Minh Vietnam
 6. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ งานสัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
 7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์
 9. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “The 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development 2015”ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
 10. สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการแห่งประเทศไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 12. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
 13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ๒๕๕๘ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘ (Regional Research Expo 2015) ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบ Research On Sale…
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

 1. วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ stu.ac.th
 2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “จีน – อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน ในศตวรรษที่ ๒๑”
 3. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน และส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 4. กองบริหารงานวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. โดยเปิดรับบทความวิจัย และบทความปริทัศน์   เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น กำหนดการตีพิมพ์วารสารราย  3 เดือน
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป้าหมายและขอบเขต เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา