ทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http:/www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership-thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรพีพรรณ แสงกระจ่าง โทรศัพท์ 0 2610 5331 โดยผู้สนใจ

จัดส่งข้อเสนอโครงการถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT – ICSSR)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT – ICSSR) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203 โทรสาร 0 2561 3049 อีเมล wat.tubkrai@gmail.com

 

เอกสารแนบ : รายละเอียด 

สกว. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยอาวุโสจากหน่วยงานภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ จากองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม จากการสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น มีรายละเอียดและข้อกำหนดการรับทุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rri.trf.or.th และส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ โดยการอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ http://rriirf.trf.or.th และส่งเอกสารฉบับจริงถึงโครงการ พวอ. จำนวนอย่างละ 1 ชุด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

เอกสารแนบ : รายละเอียด 

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.inter.mua.go.th และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมจัดส่งไปยัง สกอ. ต่อไป

 

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2560

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

โดยในปีงบประมาณนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. จึงขอความร่วมมือจากสถาบันต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ในสามประเภททุน ได้แก่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) และทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) สำหรับข้อเสนอโครงการที่มีการร่วมทุนกับสถาบันต้นสังกัดจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย และ สกว. จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการได้ทางเว็บไซต์ http://academic.trf.or.th เท่านั้น หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เอกสารแนบ : รายละเอียด