โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.inter.mua.go.th และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมจัดส่งไปยัง สกอ. ต่อไป

 

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2560

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

โดยในปีงบประมาณนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. จึงขอความร่วมมือจากสถาบันต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ในสามประเภททุน ได้แก่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) และทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) สำหรับข้อเสนอโครงการที่มีการร่วมทุนกับสถาบันต้นสังกัดจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย และ สกว. จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการได้ทางเว็บไซต์ http://academic.trf.or.th เท่านั้น หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ   และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.i4biz.nrch.go.th และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการต้นฉบับที่มีการลงนามหัวหน้าโครงการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น  ส่งถึง วช. ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย วช. มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th และเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจเข้าร่วมประชุมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เอกสารแนบ : รายละเอียด

วช. ประกาศสมัครรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และ The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ประจำปี 2559 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203 โทรสาร 0 2561 3049 อีเมล kaewkati@gmail.com และส่งเอกสารในการขอรับทุนตัวจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อดำเนินการรวบรวมจัดส่ง ไปยัง วช. ต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด