ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรทุนโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ ให้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กำหนดส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8236, 0 2278 8200 หรืออีเมล์ tuangporn@trf.or.th

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

  1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดทำชุดโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559
  2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  โทรศัพท์ 034 254066, 09 8546 7893 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า  มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองแก่องค์กร/หน่วยงาน/เครือข่ายและกลุ่มต่างๆ ที่สนใจดำเนินกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.pdc.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2141 9707, 0 2141 9717, 0 2141 9697, 0 2141 9712 และ 0 2141 6727 โดยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2559 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)  ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.ttsf.or.th โดยจัดส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ อย่างละ 3 ชุด พร้อมทั้งรูปถ่ายของหัวหน้าโครงการขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายที่เกี่ยวกับงานวิจัย (ถ้ามี) ขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมแผ่น CD-ROM ที่มีแฟ้มข้อมูลของบทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2559 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (MRG หรือ TRG) และนักวิจัยรุ่นกลาง (RMU หรือ RSA) ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง และ 50,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในการประชุม “นักวิจัยใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 16 ในวันที่ 11-13 มกราคม 2560

ในการนี้ เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูง ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณามากขึ้น ในปีนี้จึงได้เปิดรับสมัครสองช่องทาง คือ

  • ต้นสังกัดเสนอชื่อนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นและเข้าข่ายเกณฑ์การพิจารณารางวัล มายังฝ่ายวิชาการ สกว. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (โปรดกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อส่งกลับมายังฝ่ายวิชาการ สกว. ทางโทรสาร 0 2278 8248)
  • นักวิจัยสามารถสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://asia.elsevier.com/trfchescopus2016 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559

ผู้มีสิทธิ์สมัครและได้รับการเสนอชื่อ คือ ผู้รับทุนรุ่นใหม่ MRG หรือ TRG ปี 2555-ปัจจุบัน และ ผู้รับทุนรุ่นกลาง RMU หรือ RSA ปี 2554-ปัจจุบัน หรือผู้รับทุนรุ่นใหม่ และรุ่นกลางที่สิ้นสุดโครงการตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน

เอกสารแนบ : รายละเอียด