สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำงานวิจัยและพัฒนา โดยผู้ที่มีสิทธิขอทุนวิจัยจะต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษากลับมาไม่เกิน 5 ปี ที่ไม่เคยได้รับทุนนักวิจัยใหม่ วท. มาก่อน (ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ไม่มีสิทธิของรับทุน) สามารถสมัครขอรับทุน โดยจัดทำแบบข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 ตามข้อกำหนดการรับทุน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://stscholar.nstda.or.th และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำวน 3 ชุด พร้อมประวัติย่อผู้วิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อดำเนินการรวบรวมจัดส่ง ไปยัง สวทช. ต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดทำชุดโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  โทรศัพท์ 034 254066, 09 8546 7893  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th

การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลง วิธีการรับสมัคร

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครในปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://rri.trf.or.th และ http://www.facebook.com/rri.trf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8226, 0 2278 8200 ต่อ 8369, 8351 – 8353  หรืออีเมล์ trfrri@trf.or.th โดยจัดส่งเอกสารการสมัครถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรงและกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดทำชุดโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  โทรศัพท์ 034 254066, 09 8546 7893 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ 1) การปรับปรุงกฎหมายไทยด้านเศรษฐกิจและการค้ากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  2) การปรับปรุงกฎหมายไทยด้านการเมืองและความมั่นคงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  3) การปรับปรุงกฎหมายไทยด้านสังคมและวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html โดยจัดส่งข้อเสนอโครงการถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด