วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.nrms.go.th และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการต้นฉบับที่ลงนามโดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ จำนวน 11 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อดำเนินการรวบรวมจัดส่ง ไปยัง วช. ต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)  ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttsf.or.th โดยจัดส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ อย่างละ 3 ชุด พร้อมทั้งรูปถ่ายของหัวหน้าโครงการขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายที่เกี่ยวกับงานวิจัย (ถ้ามี) ขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมแผ่น CD-ROM ที่มีแฟ้มข้อมูลของบทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ   และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.priv.nrct.go.th  และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการต้นฉบับที่มีการลงนามหัวหน้าโครงการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น  ส่งถึง วช. ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด