ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยคณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศให้ทุน คปก. รุ่นที่ 19
โดยการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ เปิดรับสมัครอาจารย์ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559 2) กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ แล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับนักศึกษา 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 –  31 มีนาคม 2560 โดยสมัครผ่านทางระบบสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับอาจารย์
ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ โทรศัพท์ 0 2278 8274 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติแล้ว และการรับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์
0 2278 8270

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะนักวิจัยอาชีพ และสามารถนำองค์ความรู้ใหม่จากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ โดยมีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
  • ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
  • ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559
  • ครั้งที่ 4 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 5330 และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 16 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 15 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการตามที่กำหนด เพื่อดำเนินการรวบรวมจัดส่งไปยัง สกอ. ต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยสนับสนุนทุนในการเริ่มทำวิจัยให้แก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มกราคม 2559

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8276 หรืออีเมล์ trfrgj@trf.or.th โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ คปก. http://rgj.trf.or.th เท่านั้น และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำงานวิจัยและพัฒนา โดยผู้ที่มีสิทธิขอทุนวิจัยจะต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษากลับมาไม่เกิน 5 ปี ที่ไม่เคยได้รับทุนนักวิจัยใหม่ วท. มาก่อน (ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ไม่มีสิทธิของรับทุน) สามารถสมัครขอรับทุน โดยจัดทำแบบข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 ตามข้อกำหนดการรับทุน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://stscholar.nstda.or.th และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำวน 3 ชุด พร้อมประวัติย่อผู้วิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อดำเนินการรวบรวมจัดส่ง ไปยัง สวทช. ต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดทำชุดโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และจัดส่งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  โทรศัพท์ 034 254066, 09 8546 7893  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th