บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 โดย ปณท
มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ และได้กำหนดกรอบการวิจัยและพัฒนา สำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 ดังนี้ 1) ระบบงานไปรษณีย์ 2) อาคารสถานที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้/ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป/งานไปรษณีย์ 3) บริการ/สินค้าไปรษณีย์ใหม่ 4) ระบบโลจิสติกส์ 5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการไปรษณีย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2831 3203 และ 0 2831 3946  โดยจัดส่งข้อเสนอโครงการถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2559 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ขอรับทุนตามเรื่องดังกล่าว ขอให้ กรอกรายละเอียดข้อเสนองานวิจัยที่ http://goo.gl/forms/oHm4rUwJmz จัดส่งเอกสารต้นฉบับ ประกอบด้วย ข้อเสนอโครงการวิจัย สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย เฉพาะระดับปริญญาโทและเอก และไฟล์เอกสารในรูปของ DOC ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอโครงการ 2) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย เฉพาะระดับปริญญาโทและเอก และ 3) ประวัติเมธีวิจัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th และส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เพื่อดำเนินการรวบรวมจัดส่ง ไปยัง สนพ. ต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม 3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.culture.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1309, 1310 และ 1315 โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด ถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word ส่งไปที่อีเมล์ research.docp@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2559 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

วช. ขอเชิญนักศึกษาเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักศึกษาเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559 โดยนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1591/–UAV.aspx#.VvyNaOJ96M9

drone59_poster

ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2559

ด้วย ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีทุนจำนวน ๓ รูปแบบ ได้แก่ 1) ทุนวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 2) ทุนวิจัยแผนธุรกิจ และ 3) ทุนวิจัยการศึกษาศักยภาพด้านการตลาดและด้านอื่นๆ สำหรับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครขอรับทุนได้ที่ http://ibpg.trf.or.th

เอกสารแนบ : รายละเอียด