ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
ระยะเวลาการขอทุน : 7 เมษายน – 16 มิถุนายน 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 507-509 / E-mail : invention_register@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nrct.go.th, www.thaiinvention.nrct.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยหัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ”

ชื่อแหล่งทุน : สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อทุน : โครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา
ระยะเวลาการขอทุน : 28 ก.พ. 60 – 30 เม.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2280 3413-4 ต่อ 111
เว็บไซต์ : www.kpi.ac.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 15 พ.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2244 2067-8
เว็บไซต์ : http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชื่อทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : 2  – 25 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8246
เว็บไซต์ :  http://industry.trf.or.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ British Academy ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อทุน : ทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ British Academy ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ British Academy
ระยะเวลาการขอทุน : 6 ก.พ. – 15 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2610 5299
เว็บไซต์ :  http://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants/
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…