ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2)

ชื่อทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2)
ชื่อแหล่งทุน :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลาการขอทุน :  8 พ.ค. 60 – 15 มิ.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 278 8246
เว็บไซต์ :  http://industry.trf.or.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
ชื่อแหล่งทุน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ระยะเวลาการขอทุน :  – 30 มิ.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1309, 1310 และ 1315
เว็บไซต์ :  www.culture.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

ชื่อทุน : โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลาการขอทุน :  1 พ.ค. 60 – 16 มิ.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 507-509
เว็บไซต์ :  www.nrct.go.th/ , www.thaiinvention.nrct.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2244 2067-8
เว็บไซต์ : http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
ระยะเวลาการขอทุน : 7 เมษายน – 16 มิถุนายน 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 507-509 / E-mail : invention_register@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nrct.go.th, www.thaiinvention.nrct.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…