สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 15 พ.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2244 2067-8
เว็บไซต์ : http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชื่อทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : 2  – 25 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8246
เว็บไซต์ :  http://industry.trf.or.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ British Academy ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อทุน : ทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ British Academy ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ British Academy
ระยะเวลาการขอทุน : 6 ก.พ. – 15 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2610 5299
เว็บไซต์ :  http://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants/
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อทุน : ทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ Royal Society
ระยะเวลาการขอทุน : 6 ก.พ. – 15 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2610 5299
เว็บไซต์ :  https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-mobility-grants/
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน : ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Natural Products for Drug Discovery”
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : 20 ม.ค. 60 – 20 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8252-60
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/ARDfund
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ชื่อทุน : ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Biodiversity”
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : 20 ม.ค. 60 – 20 ก.พ. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8252-60
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/ARDfund
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ชื่อทุน : ทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : 23 ม.ค. 60 – 23 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8252-60
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/ARDfund
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…