สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน : “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลาการขอทุน : 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8266, 0 2278 8275  E-mail : nutjarin@trf.or.th, thanawan@trf.or.th, trfrgj@trf.or.th
เว็บไซต์ : http://rgjadvanced.trf.or.th , http://rgj.trf.or.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership-thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2610 5299 โดยผู้สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดยเปิดรับสมัครทุน และโครงการฝึกอบรม ดังนี้

  • ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน
  • ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 10 ทุน
  • ปฏิทินโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3611, 3614, 3616-3618

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย–จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย–จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน รวมถึงศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ 0 2579 2690 และ 0 2561 2445 ต่อ 203

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2610 5299 และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 16 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 16 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2559  เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมจัดส่งไปยัง สกอ. ต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด