สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมวิจัยสัญจร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมวิจัยสัญจร ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ 9 คณะ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านทรัพย์ทางปัญญา การบริหารงานวิจัยและการบริหารวารสารวิชาการและวิจัย ดังนี้

  1. การดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขอรับความคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่างๆ ทั้งการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การจดแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ และมีการพัฒนาร่วมกับเอกชนที่ครบวงจร เป็นหน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม
  2. การบริหารงานวิจัยและการบริหารวารสารวิชาการและวิจัย ณ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานที่ดูแลวารสารซึ่งได้มาตรฐานคุณภาพชื่อ “วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)” อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI และฐานข้อมูลระดับอาเซียน ACI
  3. การดำเนินงานวารสารบริหารการปกครอง ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งวารสารบริหารการปกครอง ดำเนินการเป็นปีที่ 5 และภายในระยะเวลา 3 ปี สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 และจากนั้นใน 1 ปี สามารถเลื่อนเข้าสู่ TCI กลุ่ม 1
  4. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งเป็นศูนย์รวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดอุดรธานี, วัดป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ สถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมบ้านนาข่า ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์บ้านนาข่า คือ ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมขิด อันเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของจังหวัดอุดรธานี

สวพ. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมงานกองบรรณาธิการบริหาร วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ พิจารณารูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงที่นำมาใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการไทย เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ในอนาคตต่อไป

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดทำวารสารราชมงคลวิชาการเพื่อสังคม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำวารสารราชมงคลวิชาการเพื่อสังคม โดยมี รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุม และมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ (1) การเตรียมความพร้อมการจัดทำวารสารรับใช้สังคมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (2) ความก้าวหน้าของการจัดการประชุมวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (3) หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่าง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับแหล่งทุนภายนอก (4) หารือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัยพัฒนาทั้ง 9 แห่ง (5) หารือการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับการประชุมวิชาการของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยดำเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลงานจัดแสดงจำนวน 22 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12 ผลงาน คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 6 ผลงาน

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหน้าที่และบทบาท แนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงาน และแนวทางในการจัดทำแผนงานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  เรื่อง การจัดทำโครงการ Flagship ด้าน วทน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ณ อาคาร 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560