คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 : ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสร้างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาภูมิภาคของภาคกลาง และภาคตะวันออก และเพื่อให้สามารถพิจารณาการจัดทำข้อเสนอโครงการด้าน วทน. สำหรับเสนอขอรับงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กำหนด พร้อมทั้งร่วมจัดแสดงผลงานความเชี่ยวชาญของคลินิกเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

สวพ. มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับผิดชอบการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Innovation Management (การบริหารจัดการนวัตกรรม)” โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ หัวข้อ “Industry 4.0 Transformation (การขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มผลิตภาพอนาคต)” โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร อาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาบริษัทเอกชน และกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การแยกเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ออกมาเป็นด้านบริการวิชาการ และด้านวิจัย (2) การจัดกลุ่มเรื่องข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองและพัฒนาข้อเสนอเบื้องต้น (3) การจัดอบรม SCOPUS (4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน (สวพ.01) (5) ความก้าวหน้าโครงการวิจัยด้าน Fuel Cell หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ทีมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าเสนอให้กับนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง (6) โครงการ Food Valley ด้านการเกษตร อาหาร และการแปรรูป ในโครงการดังกล่าวจะมี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมดำเนินงาน ทั้งนี้ได้มีพิธีการส่งมอบทรัพย์สินทางราชการให้กับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 21 คน

การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

          รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟ้า ร่วมกันพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการบริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้า และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายการทำงานในด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เช่น การศึกษา ค้นคว้า การทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารและการจัดการพลังงาน ที่เกาะสีชัง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ลงนามเป็นพยาน และมีสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้ร่วมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้ร่วมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ที่มา ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ สวพ. มทร.พระนคร  

สวพ. ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ครั้งที่ 1/2560

        รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้ร่วมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้ร่วมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัยจากทางบริษัท และบุคลากรกลุ่มบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) บทบาทและหน้าที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน (2) หัวข้องานวิจัย และหัวข้องานวิจัยเร่งด่วน (3) การจัดตั้งทีมนักวิจัย เพื่อรับผิดชอบและดูแลหัวข้องานวิจัยด้านต่าง ๆ ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร