สวพ. จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และตัวแทนจากหน่วยงาน 9 คณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย การจัดทำราคากลางงานวิจัย การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย การติดตามและประเมินผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สวพ. ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2560

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต โดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและจัดทำกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่พนักงานบริษัทยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

ข่าว สวพ. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมงานกองบรรณาธิการ ภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมส่งบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย เพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในอนาคต

ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ (KM) พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้ร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา กับ ศูนย์การจัดการความรู้ เพื่อให้ทุกโครงการทั้งที่เป็นโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยและสังคม

บุคลากร สวพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา