สวพ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมประชุมกับ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
(Start up) ปี 2559 (ระดับเบื้องต้น สำหรับผู้ที่มีความรู้ทางธุรกิจเพียงพอ) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมห้องคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

สวพ. เข้าร่วมงาน STARTUP THAILAND 2016

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน STARTUP THAILAND 2016 และนำเสนอผลงานนวัตกรรมอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ จากคุณชานนท์ ใยพูล เจ้าของธุรกิจร้าน cattp shop ตัวแทนผู้ประกอบการของ มทร.พระนคร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

สวพ. ร่วมประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค : ภาคกลาง เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และมอบหมายให้ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวพ. ได้รวบรวมข้อเสนอการวิจัยจาก 9 คณะ และ 1 สถาบัน รวม 71 โครงการ งบประมาณ 2,583,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละข้อเสนอการวิจัย และมีมติให้การสนับสนุนโดยให้ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมฝึกอบรมระบบออนไลน์ (Clinic Monitoring Online : CMO)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมฝึกอบรมระบบออนไลน์ (Clinic Monitoring Online : CMO) เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ CMO” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน และการรายงานผลในระบบออนไลน์ CMO สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบออนไลน์ CMO และการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร