การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ได้นำ คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การปรับเปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงานในโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร (2) ผลการปรับลดงบประมาณตามกรอบงบประมาณที่กลั่นกรองเบื้องต้น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 12 คน

สวพ. ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและราคากลางงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและราคากลางงานวิจัย ให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 1502 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาทิพย์ เส็งลา คุณรัชนี กำเนินมณี และ คุณปนัดดา เขียวอินทร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร มาให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการจัดหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย และราคากลางงานวิจัย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีโครงการวิจัย ทั้งสิ้น จำนวน 188 โครงการ

สวพ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11  จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  การประชุมครั้งนี้มีบรรยายในหัวข้อ “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals” โดย Prof. Jeffrey Beall (ผู้สร้าง Beall’s List), การประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Awards ครั้งที่ 3, ผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI, ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ และการบรรยายพิเศษจาก SCOPUS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4, กรุงเทพฯ

สวพ. นำผู้ประกอบการ SME มทร.พระนคร ร่วมงาน “THAILAND BESTBUYS 2016”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมตามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยการนำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Start Up ของ มทร.พระนคร ได้แก่ คุณสิริกร วิสูตร เจ้าของธุรกิจน้ำปลาหวาน Siri (สิริ) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงสินค้า ในงาน THAILAND BESTBUYS 2016″ งานมหกรรมสินค้า ของขวัญ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน ระหว่างวันที่ 16 – 25 ธ.ค. 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

สวพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติการจัดทำการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย” แก่นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมจาก 9 คณะ กองนโยบายและแผน และบุคลากรกองคลัง จำนวน 90 คน