สวพ. มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับผิดชอบการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Team Productivity (การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยทีม)” โดย คุณชรัณ เลิศธีรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Team Building ที่ปรึกษางานด้าน HRD MRM และ หัวข้อ “Creative Culture Management (การจัดการวัฒนธรรมองค์การอย่างสร้างสรรค์)” โดย ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Culture อาจารย์ประจำหลักสูตร DBA คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560

สวพ. เข้าร่วมประชุม Scopus University Consortium

        ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เจ้าหน้าที่ดูแลงานวารสารวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุม Tentative Agenda for Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการจัดตั้ง University Consortium   เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ และมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2560 และอีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยไทยมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Scopus เพื่อการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของประเทศต่อไปในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 “เครือข่ายวิจัยประชาชื่น”

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับการคัดเลือก ให้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ “ระดับดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์  พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี  2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  ณ ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต

สวพ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์

ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมการสรงน้ำพระ และการรดน้ำดำหัวแก่ผู้บริหารของสถาบัน ในวันที่ 25 เมษายน 2559 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2560

        สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น (2) การปรับแก้เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการแก่สังคม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน