การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)   ในหัวข้อของงานระดับชาติ “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และระดับนานาชาติ “Creative Technology for All” ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสวนาโดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์

สำหรับ มทร.พระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว พร้อมนำผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน 34 ผลงาน จาก 7 คณะ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 10 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 8 ผลงาน และระดับนานาชาติ 2 ผลงาน นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 24 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 23 ผลงาน และระดับนานาชาติ 1 ผลงาน
  2. การจัดส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “My Creative King หรือ กษัตริย์ นักสร้างสรรค์” รวม 24 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 ผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 10 ผลงาน

สวพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สวพ. ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2559 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ พร้อมทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในพื้นที่ต่างๆ

สวพ. ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และนักวิจัยจากทั้ง 9 คณะ ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล และคำปรึกษา ของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สำรวจปัญหา ความต้องการ ให้คำปรึกษา และร่วมกำหนดโจทย์การวิจัย การบริการวิชาการ ร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 บ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ศูนย์มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มผู้ผลิตโอทอป จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2559

สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดและบัญชีครัวเรือน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยวิทยากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดและบัญชีครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปเห็ดและการจัดทำบัญชีครัวเรือน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเน้นการนำองค์ความรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเผยแพร่สู่ชุมชน ลักษณะการอบรมเน้นการฝึกอบรม เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด ผงชูรสเห็ด ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน