กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยการจัดทำ Web Portal www.tech2biz.net ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจับคู่ความต้องการระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเว็บไซต์เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานติดต่อได้ที่ คุณจิตราภรณ์ โทรศัพท์ 094 546 8570 อีเมล jittraporn.trf@gmail.com

รายละเอียด : หนังสือ

สวพ. ร่วมกับ 9 คณะ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน จังหวัดราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสำรวจข้อมูลชุมชนจำนวน 25 กลุ่ม ของอำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง อำเภอบ้านคา อำเภอสวนผึ้ง อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอจอมบึง และอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมทั้งร่วมประชุมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประฃุมทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค: กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค: กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรับฟังแนวนโยบาย “การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค” และ “แนวทางการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านวิทย์ฯ แนวคิดศาสตร์พระราฃา” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และนำเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องราฃาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ
มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวพ. ได้รวบรวมข้อเสนอการวิจัยจาก 9 คณะ และ 1 สถาบัน รวม 59 โครงการ งบประมาณ 2,213,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละข้อเสนอการวิจัย และมีมติให้การสนับสนุนโดยให้ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ