สวพ. เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Turnitin

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Turnitin 2017 รุ่นที่ 1-4 ในวันที่ 12 , 18 และ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม สำหรับโปรแกรม Turnitin 2017 เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย ตระหนักในเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย โดยมี คุณจิรวัฒน์ พรหมพร และ คุณสุชานาฏ ไพโสภา จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 101 คน

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” สำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ให้กับนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS โดยมีนางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร และ นางสาววิสุตา วรรณห้วย ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักวิจัย เข้าร่วมอบรม จำนวน 53 คน

ประชุมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจาณาโครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณา จากหน่วยงาน 8 คณะ จำนวน 121 โครงการ งบประมาณ 1,139,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และมีมติให้สนับสนุนโดยให้ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆของโครงการตามข้อเสนอแนะของคณกรรมการ

ประชุมคณะกรรมบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2560  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจาก 9 คณะ จำนวน  21 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และอนุมัติแผนและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561