ข่าว สวพ. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมงานกองบรรณาธิการ ภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมส่งบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย เพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในอนาคต

ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ (KM) พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้ร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา กับ ศูนย์การจัดการความรู้ เพื่อให้ทุกโครงการทั้งที่เป็นโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยและสังคม

บุคลากร สวพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

สวพ. ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2560

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และวิทยากรจากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และนางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ์ โดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำสมุนไพร ได้แก่ น้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน น้ำดอกอัญชัน/มะนาว น้ำมะตูม น้ำฝาง และการทำเต้าหู้นมสด เต้าฮวยฟรุตสลัด แก่กลุ่มชุมชนทิพวัล 1 เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

สวพ. ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน Start Up

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยในส่วนของ มทร.พระนคร ได้นำผู้ประกอบการจัดแสดงผลงานเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากไม้ไผ่ การแปรรูปพัฒนาพลังงานชีวมวลจากไม้ไผ่ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560