มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ประชุมหารือแนวทางด้านการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางด้านการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง ในการประชุมหารือนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า, ทีมผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ท่านอำนวย ทองสถิตย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ท่านดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง, ทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะสีชัง, คุณนิรุจ อัญชลี หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จ.ชลบุรี), ทีมผู้บริหารหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย, ดร.พลาคม ชัยกิตติศิลป์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยมีวาระการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง ซึ่งประสบปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง เนื่องจากสายเคเบิลใต้น้ำขาดเพราะเรือสินค้าทอดสมอ โดยแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำมันผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย หัวข้อหลักในการประชุมประกอบไปด้วยการนำเสนอปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าของเกาะสีชัง โดยท่านดำรงค์ เภตรา, การเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานโดยทีมงานอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งหัวข้อการนำเสนอประกอบด้วย แผนการศึกษาและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell), Model ต้นแบบของ fuel cell, ข้อมูลด้านเทคนิคของ Fuel cell และ Solar Cell Fuel Cell Hybrid, ระบบ Solar Cell หรือระบบ Wind Turbine ที่สามารถเสริมด้วยเทคโนโลยี Fuel Cell, การจัดเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจน, มาตรฐานความปลอดภัยของเซลล์เชื้อเพลิง, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการติดตั้งโครงการ, การวิเคราะห์ทางการเงิน – เงินลงทุน, การบริหารจัดการ, สิ่งที่ประชาชนบนเกาะสีชังจะได้รับ และ Frame work ในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง มทร.พระนคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ซึ่งในการประชุมหารือนี้ มทร.พระนคร ได้เสนอการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Technology) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ นักวิจัยและมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านพลังงานต่างๆ ที่สามารถผสมผสานองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว วิธีการแก้ไขปัญหาด้วย Fuel Cell Technology นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากทีมผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีคำถามและคำตอบที่น่าสนใจมากมาย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน นับเป็นการประชุมหารือที่มีประโยชน์เพื่อสร้างความมั่งคงด้านพลังงาน เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและช่วยเหลือประชาชน

สวพ. จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมหารือแนวทางด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมหารือแนวทางด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้ร่วมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้ร่วมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัยจากทางบริษัท หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

สวพ. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.  ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก โดยมีคณะกรรมการจากภายนอก ได้แก่ นางศรีวิชชา  รักจำรูญ  ศาสตราจารย์สุดาศิริ  วศวงศ์  รองศาสตราจารย์ชาลี  ตระการกูล  และคณะกรรมการจากภายใน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และนางนงลักษณ์  ทองนาค เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน  สัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน

อธิการบดี มทร. พระนคร ลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษาจำนวนกว่า 70 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน โดยมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน และคลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นอกเหนือจากนี้ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช มทร. พระนคร ได้เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการ สาธิตการทำสวนขวดระบบปิด (Closed Terrarium) ภายในงาน THAI TECH EXPO 2017
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560