สถาบันวิจัยและพัฒนา : ขานรับนโยบาย “นุ่งซิ่น-แต่งไทย” ในวันศุกร์

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ขานรับนโยบาย “นุ่งซิ่น-แต่งไทย” ในวันศุกร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทยตามนโยบาย “นุ่งซิ่น-แต่งไทย” อย่างสวยสวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทย รวมทั้ง เป็นการดํารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของผ้าไทยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. มทร.พระนคร)  เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตเวียงจันทร์

คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายต่างประเทศ และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำเสนอถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ทั้งในด้านวิจัยและบริการวิชาการที่มีการขยายความร่วมมือสู่อาเซียน แสดงดังรูปที่ ๓ ถึง ๘ รวมไปถึงคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ ๙ ถึง ๑๐ ซึ่งความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกันสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • เชิญตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษ (Keynote speaker) ในโครงการ “การประชุมวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิต ๖๐ หมู่บ้าน เฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ที่จัดร่วมกับ ๘ มทร. ในวันที่      ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
 • ส่งอาจารย์และนักวิจัยของ มทร.พระนคร เข้าร่วมทำวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
 • เชิญบุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th RMUTP International Conference : ICON SCi
 • เชิญบุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยของ มทร.พระนคร
 • เชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ส่งบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารของ มทร.พระนคร

สวพ. ร่วมประชุมแนวทางจัดตั้งโครงการศูนย์วิจัยและประเมินความปลอดภัยและทดสอบสำหรับยานยนต์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรี ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการศูนย์วิจัยและประเมินความปลอดภัยและทดสอบสำหรับยานยนต์ มทร.พระนคร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิริพล  ทองอ่อน และอาจารย์ศุภชัย  หลักคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม ที่ปรึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในฐานะ ASEAN NCAP Committee ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและประเมินความปลอดภัยและทดสอบสำหรับยานยนต์ ร่วมกับคณะทำงานและที่ปรึกษาของสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิศวกรรมยานยนต์ เขตจตุจักร กรมการขนส่งทางบก จากการประชุมดังกล่าวได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจาก นายธานี สืบฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก และรองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม ดังนี้

 1. การทำศูนย์ทดสอบซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่ต้องใช้ความอดทนในการดำเนินการถึงจะประสบผลสำเร็จ
 2. ให้สำรวจหน่วยงานทดสอบที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนด้านรายการการทดสอบ
 3. สำหรับยุทธศาสตร์และแนวโน้มการออกกฎหมาย ทางสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก จะเพิ่มคณะทำงานของศูนย์วิจัยและประเมินความปลอดภัยและทดสอบสำหรับยานยนต์จาก มทร. พระนคร เข้าร่วมเป็นคณะสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านกฎหมายของสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เพื่อรับทราบข่าวสารและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและประเมินความปลอดภัยและทดสอบสำหรับยานยนต์ ต่อไป
 4. มทร.พระนคร มีความพร้อมด้านอาจารย์และนักวิจัยที่มุ่งเน้นวิศวกรรมการทดสอบทางยานยนต์ เนื่องจากอาจารย์และนักวิจัยมาจากสายวิชาชีพ ที่มีทักษะพื้นฐานค่อนข้างดี
 5. มทร.พระนคร ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบคล้ายคลึงกับทาง มจพ. เนื่องจากทาง มทร.พระนคร มีความพร้อมด้านเครื่องมือหลากหลายกว่าทาง มจพ.
 6. หลักสูตรวิศวกรรมทดสอบทางยานยนต์เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการกับนโยบายชาติ ที่ต้องการวิศวกรปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบด้านเทคนิค
 7. ควรศึกษาแนวทางการออกระเบียบการทดสอบของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้การจัดการด้านการตั้งศูนย์ทดสอบมีความสอดคล้องกัน

การประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และ นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง  ให้ความรู้การจัดทำราคากลางงานวิจัยและการเบิกจ่ายแก่นักวิจัย

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัยของคณะและนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รับทราบแนวทางปฏิบัติการจัดทำสัญญารับทุน อุดหนุนการวิจัยและการจัดทำราคากลางงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยแก่ผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 118 คน

สวพ. จัดประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมโครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ครั้งที่ 1/2559 โดยมีตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558