สวพ. เข้าร่วมประชุมสรุปและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. เพื่อสรุปและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของคณะทำงานกรรมการ 9 มทร. ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ณ บ้านราชมงคลชมคลื่นหัวหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง (Reference) ด้วยโปรแกรม Zotero

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง (Reference) ด้วยโปรแกรม Zotero ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สำหรับ หน่วยงานที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

AW01_Zotero

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งกรอบวงเงินสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนองบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2560 และขอให้จัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ขั้นกรรมมาธิการ

 

สวพ_ที่1183
วิธีการกรอก แบบ ก.๘
แบบฟอร์ม ก. 8_001

เอกสารแนบ :

  1. รายชื่อโครงการวิจัยผ่านการประเมินและอยู่ระหว่างการพิจราณจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  2. แบบ ก.๘
  3. หนังสือสำนักงบประมาณ (ที่ นร ๐๗๒๐/ว๘๕)

สวพ. ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ปี 2559

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด  การอบรมและปาฐกถาพิเศษในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 ระดับเบื้องต้น สำหรับผู้มีความรู้ทางธุรกิจเพียงพอ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ “อยากเป็นที่ 1 ด้านธุรกิจ เริ่มอย่างไร” โดยคุณชาริณี กัลยาณมิตร ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ให้บริการสินค้าออนไลน์ อันดับ 1 ในอาเซียน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “SME Bank กับการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่” และการอบรมภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ “การสร้างโมเดล Business Model Canvas (BMC)” โดยคุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 236 คน

สวพ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยดร.ประกอบ ชาติภุกต์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักและนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ