สวพ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ครั้งที่ 4/2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ครั้งที่ 4/2559 โดยมี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องจาก 9 คณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ประชุมการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ร่วมกับ  ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เจ้าหน้าที่บริษัท รันเนเบิลส์ จำกัด ผู้ดูแลระบบของ สสว. รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้ข้อมูลครบถ้วน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ประสานงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

สวพ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ครั้งที่ 3/2559

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ครั้งที่ 3/2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องจาก 9 คณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

ขยายเวลาการส่งบทความ ในการประชุมทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016)

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับเกียรติจากสมาคม ECTI ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016) ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลาจัดงาน 3 วัน จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัย โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  http://ecticard2016.ecticard.org

ขยายเวลาการส่งบทความ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ โทร. 081-838-6780,
  • ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร โทร. 090-925-5856,
  • ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร โทร. 080-044-1915
  • ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ โทร. 089-168-9707

S__6004767

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

Head_Web 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ในหัวข้อของงานระดับชาติ “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และระดับนานาชาติ “Creative Technology for All” ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งบทความเข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 เมษายน 2559 สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2016.org