สวพ. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๒ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่การเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journal Online (ThaiJO) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑๕ คน ในการฝึกอมรบเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

สวพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัย/วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัย/วิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในการเขียนผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ หรือบทความต่างๆ ไม่ให้เกิดการลักลอกผลงานของผู้อื่น สามารถอ้างอิงผลงานของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาจาก 8 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 130 คน โดยมี รองศาสตราจารย์กัญจนา บุณยเกียรติ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การแนะนำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (1) การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2561 (2) การสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (3) สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนให้บุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (4) การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start – up) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สสว. SMEs และสหพันธ์ SMEs (5) โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) ผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ประธานการประชุมได้มอบของขวัญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ให้กับคณะกรรมการประจำสถาบันจากภายนอก ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 8 คน

สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 1/2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2-0230 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการของ
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 (2) ความคืบหน้าของการพิจารณารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ (3) ความคืบหน้าวารสารของเครือข่ายวิจัยประชาชื่น (4) การศึกษาดูงานต่างประเทศ (5) การสื่อสารของเครือข่ายวิจัยประชาชื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ (Website, Facebook) (6) การจดทะเบียนสมาคมของเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

1 23

สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิชาการรับใช้สังคมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาด้านงานวิชาการรับใช้สังคม

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิชาการรับใช้สังคม การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาด้านงานวิชาการรับใช้สังคม โดยมี คุณอาภรณ์  แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม
และดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ปิยะวัติ  บุญ-หลง ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
ณ ห้องบอลรูม บี-ซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1348 1346 1349