สวพ. เข้าร่วมงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย และนวัตกรรมครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 นางสาวพรกนก  ศรีงาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย และนวัตกรรมครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัย ซึ่งจัดขึ้น  ณ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ( TCDC) เขตบางรัก กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลและนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์และเชิงชุมชน สังคม นอกจากนั้นยังมีจุดไฮไลต์ภายในงานบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารได้จัดให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนในจัดทำ “กระเป๋าปลาค้าบ” ด้วยตนเอง  ซึ่งผ้าที่ออกแบบและนำมาใช้เป็นต้นแบบนั้นได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นจากเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊กการ์ด (JACQUARD ) โดยผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือและทีมงาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร นำมาร่วมแสดง  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน เจ้าหน้าที่วช. และนิสิต  นักศึกษาเป็นจำนวนมาก

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัด ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรับฟังการชี้แจงการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล Geographical Area – based Mapping เพื่อการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล Geographical Area – based Mapping ณ โรงแรมเอวานา บางนา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับที่ปรึกษาเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาและยกระดับโอทอปด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดย ดร.กาญจนา ลือพงษ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) เป็นผู้แทนคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย วทน. ปี 2559 – 2560: ความสำเร็จ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

สวพ. เข้าร่วมพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมาย จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์  (ฉบับใหม่) ปี พ.ศ.2560 ซึ่งมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวพ. มทร.พระนคร นำผู้ประกอบการโครงการ Start up ทดสอบตลาด ในงาน “SMEs ชม ชิม ช้อป”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้ประกอบการพร้อมสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือจัดจำหน่ายสินค้า พร้อมจัดให้มีการเจรจาธุรกิจกับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนในการหาแหล่งเงินทุน การให้คำปรึกษา ตลอดจนการให้คำแนะนำด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ในงาน SMEs ชม ชิม ช้อป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เซ็นทรัล บางนา และเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560