ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี “เยลลี่ผลไม้”

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร และอาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ และวิทยากรจากภายนอก คือ รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ โดยให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการทำเยลลี่ผลไม้ แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

สวพ. เชิญผู้ประกอบการ Start Up จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน RMUTP Go Digital

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญประกอบการ Start Up เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day จำนวน 4 ราย ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ข่าว สวพ. เข้าร่วมประชุม “Scopus/Mendeley Training for Librarian”

นางสาวพรกนก ศรีงาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เจ้าหน้าที่ดูแลงานวารสารวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scopus/Mendeley Training for Librarian” เมื่อวันอังคาร  4 กรกฎาคม ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานครโดยวิทยากรท่านแรก Derrick Duncombe จาก Elsevier ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล Scopus ทั้งด้านเทคนิคการค้น การวิเคราะห์ผลจากการค้น การทำ alerts การ report ข้อมูล APIs และ metrics ต่างๆ และช่วงบ่าย วิทยากรท่านที่สอง Qingyong Woon  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Mendeley ทั้งให้ประเด็น Reference Manager และ Social Collaboration Tool

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น  4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) กลไกการดำเนินงานตรวจสอบงานวิจัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผล การดำเนินงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2562 (2) การควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สวพ. (3) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มวิจัย (4) การจัดทำแผนดำเนินงานของกลุ่ม/งาน (5) กิจกรรม 5 ส. โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 22 คน

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ และอาจารย์ชลากร อุดมรักษาสกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบการนำเสนอโครงการด้านปรับปรุงการทำงานเป็นรายกลุ่ม และพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด ณ ห้อง War Room ชั้น 2 อาคาร Centric บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560