สวพ. ร่วมกับ 2 คณะ ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชนที่ได้รับคัดเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเป็นรายกลุ่ม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และพื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มในด้านกระบวนการผลิตและการตลาด ในโครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) โดยเมื่อวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ้าทอมือแม่สมบัติ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนนคร กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ และกลุ่มทำที่นอนหมอนขิดบ้านด่านเหนือ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ณัฐพลไหมไทย และจิดาภาผ้าไทย และเมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 11 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทอผ้าและตัดเย็บ กลุ่มผ้าทอกาบบัวมัดหมี่ กลุ่มทอตัดเย็บผ้าทอมือ กลุ่มผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านป่าก้าว กลุ่มอาชีพบ้านหลักเมือง กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและใยฝ้าย กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมู่ 2 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนเชียงโท กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม และกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านไผ่

การประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ เรื่อง “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12” The 12th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals “Towards National Impacts and International Quality”

ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] โดยท่าน ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้

  1. การประชุมครั้งนี้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561
  2. การเสวนาเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI”
  3. การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล
  4. การระดมสมอง เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563” และการบรรยายพิเศษจาก SCOPUS

เรา สวพ. ได้มีโอกาสเข้าร่วมในทุกปี เพื่อรับข้อมูลที่ทันสมัย ปรับปรุงคุณภาพวารสาร นับว่าฐานข้อมูลวารสารไทย TCI มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วารสารไทยต่างๆ มีคุณภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน และแน่นอนว่า วารสาร มทร.พระนคร ก็มีคุณภาพมากขึ้นเช่นกัน ด้วยการสนับสนุนจากท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ และท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นที่ปรึกษาวารสาร มทร.พระนคร และผมในนามบรรณาธิการวารสาร มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงาน สวพ. ได้วางแผนและทำงานตามกรอบภายใต้เงื่อนไข กฏเกณฑ์ต่างๆ ของฐานข้อมูล พัฒนาจากฐานข้อมูล TCI ได้ก้าวสู่ ACI ต่อไปเป้าหมายของเราจะมุ่งสู่ฐานข้อมูล SCOPUS เราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ เราคิดอย่างเดียวว่าจะทำหน้าที่และพยายามต่อไปให้ถึงที่สุด !!

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในหัวข้องาน “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 หรือ RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ส่งบทความเข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (+66) 0-7520-4070

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ ในฐานะผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ แนวคิดศาสตร์พระราชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ผลักดันให้เป็น “หมู่บ้านวิทย์” หมู่บ้านต้นแบบในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในการสร้างงาน สร้างเงิน และคุณภาพชีวิต ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในหมู่บ้านอื่นๆ ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 – 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ดังนี้

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2561 โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick/