สวพ. จัดประชุมหารือการทำโครงการบริการสังคม

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการจัดประชุมหารือการทำโครงการบริการสังคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำโครงการบริการสังคมในปีที่ผ่านมา และหารือเพื่อนำไปปรับระเบียบบริการสังคมต่อไป โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start Up)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการเสวนาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ (Start Up) ในระดับผู้ประกอบการใหม่” เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 และเสวนา “แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ในอนาคต” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “แนวทางและปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)” ระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกำหนดแนวทางความร่วมมือฯ ระหว่างทั้ง 2 ประเทศในอนาคต ตลอดจนศึกษาดูงานที่ SINOUK Coffee และ Vientiane Industry & Trade Park ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP Research Journal) ได้รับการยอมรับและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

ประกาศ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP Research Journal)

ได้รับการยอมรับและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลและรับผิดชอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP Research Journal) ปัจจุบันวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพและจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวพ. มทร.พระนคร มีนโยบายที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพสูง เพื่อมุ่งสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการของ ACI ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น  4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการบริหารงานวิจัยของ มทร.พระนคร (2) ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อการบริหารงานบริการวิชาการของ มทร.พระนคร โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 19 คน

สวพ. จัดอบรม เรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Paresh Kumar Narayan จาก deakin University ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร และท่าน รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมในครั้งนี้ สำหรับการอบรมในวันนี้ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ และเทคนิคการนำเสนอบทความที่จะทำให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact สูง