สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกองทัพบกกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพบกกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ จัดโดย กองนโยบายและแผน สำนักงาน วิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบก

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2558 ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการอบรมความรู้ด้านวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 22 คน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำพิธีบวงสรวงสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 น. ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำพิธีบวงสรวงสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานต่อไป

Continue Reading →