ข่าวสาร/กิจกรรม

บุคลากร สวพ. เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร

Posted on

บุคลากร สวพ. เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 2/2559

Posted on

บุคลากรกลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

การพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2559

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2559 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการจัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up)

Posted on

  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อทำความเข้าใจการจัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม […]