สวพ. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร หัวหน้างานประสานงานวิจัย และ นายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์ เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ เป็นตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมอบรมการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System (NRMS)  ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การใช้งานระบบ NRMS Proposal assessment ระบบ NRMS Ongoing & monitoring และระบบ NRMS Research evaluation

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดย ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดทำข้อมูลเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2) ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (3) ร่าง หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณงานวิจัย (รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (4) คุณสมบัติของอนุกรรมการวิจัยที่ประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 11 คน

สวพ. ประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองคลัง นิติกร และ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

 

สวพ. ประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองคลัง นิติกร และ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558