สวพ. จัดประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมโครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ครั้งที่ 1/2559 โดยมีตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นสื่อกลางให้กับสถานประกอบการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อพัฒนาการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมเป็นสื่อกลางประสานให้คณะวิชา นักศึกษา และสถานประกอบการ ร่วมบูรณาการเรียนการสอน และการวิจัย โดยการนำของท่าน ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และอาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ อาจารย์ศิริพล ทองอ่อน และอาจารย์พิเชษฐ์ บุญญาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงนักศึกษาระหว่าง 2 คณะ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา และสหกิจศึกษาที่บริษัท มาแชล์แอโร่พาร์ท จำกัด ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเรียนการสอน และการวิจัย ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการ ด้วยการให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบโครงสร้างภายนอกของรถแข่ง Formula Student ที่จะแข่งขันในงาน TSAE Auto Challenge Student Formula 2016

สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และรองฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ Creative Technology for all  ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม โดยมติในที่ประชุมทั้ง 9 มทร. มีความเห็นร่วมกันว่าจะมีการจัดประชุมครั้งต่อไป ณ  มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้

การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ขออนุญาตใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวิจัย วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทุกท่าน สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th

อักขราวิสุทธิ์

อนึ่ง การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผู้ใช้งานแต่ละคนต้องใช้ E-mail Account ที่เป็นของมหาวิทยาลัย “@rmutp.ac.th” เท่านั้น เช่น yourname@rmutp.ac.th

ดาวน์โหลด : คู่มือการใช้งานอักขราวิสุทธิ์

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัย และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 14 คน โดยประชุมหารือเพื่อพิจารณา(ร่าง) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 ประกอบด้วย 1) นักวิจัยดีเด่น ด้านการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2) นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และ 3) หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี