ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุม เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start – up)

Posted on

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับกลไกในการดำเนินงาน […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและภาคีเครือข่าย […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 88 พรรษา มหาราชา

Posted on

บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2558

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 1 […]