สวพ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย”

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เจ้าหน้าที่ดูแลงานวารสารวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่นี้ แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง ที่เคยเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo แล้ว ซึ่งการอบรม ระบบ ThaiJo2 มีเป้าหมายที่จะนำระบบ metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) มาใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI และ ThaiJo รวมทั้งพัฒนาระบบ ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่ ซึ่งเรียกว่า ระบบ ThaiJo2 ซึ่งใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้น จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 ห้อง 2038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017)

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2560 ( Thailand Research Expo 2017 ) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม  เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “งานวิจัยเพื่อสังคม” ซึ่งมีผลงานเข้าร่วม จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ผลงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 3 ผลงาน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ผลงาน

สวพ. เข้าร่วมทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มวิจัย หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ โดยมี ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ทวนสอบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการทวนสอบ พบว่า ต้องมีการแก้ไขข้อมูลขององค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ

สวพ. เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มวิจัย เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เกิดความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชน การอภิปรายเรื่อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย 1) นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 2) นายวิโรจน์  นรารักษ์ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.สิริพร  พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั่งนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อส ร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา (2) รายงานผลการประเมินตนเอง SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 11 คน