สวพ. จัดประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น 2560

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น 2560 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นอนุกรรมการในการคัดเลือกดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ. จัดประชุมหารือการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมหารือแนวทางการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 โดยวาระสำคัญของการประชุม คือ การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 ประกอบด้วย 1) นักวิจัยดีเด่น ด้านการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2) นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และ 3) หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

สวพ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามรอย “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ (RMUTP Digital Research Information Center for Analysis) (2) ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อการวิเคราะห์ (RMUTP Digital Academic Service Information Center for Analysis) ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน