สวพ. เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560

อาจารย์พรกนก ศรีงาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานครเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่แสดงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบปริมาณงานและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย ของ สกว. ในอนาคต

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร  แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน

โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมผลิตโดย บริษัท Thomson Reuters ใช้สำหรับจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิงที่ได้จากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และการถ่ายโอน (Import) ข้อมูลบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) เอกสาร PDF ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ กราฟ ตาราง เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรมในรูปแบบฐานข้อมูลส่วนตัว โดยสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้นมาใช้ในการเขียนเอกสารอ้างอิง และเขียนบรรณานุกรมประกอบงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ได้

 

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การเปิดรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (2) การจัดตั้งสำนักบริการสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าโครงการ Start up

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมหารือสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ครั้งที่ 3/2560 และการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สวพ. มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับผิดชอบการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Intelligence Leadership and Conflict Management (เสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารความขัดแย้ง)” โดย ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Leadership ประธานหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และ หัวข้อ “Advanced Strategic Planning (ASPModel สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)” โดย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560