สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรมแก่นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น โดยนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องจัดทำเอกสารเชิงแนวคิด Concept Paper) จำนวน 20 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น จัดส่งถึงฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย  กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2609/.aspx#.WqDYcehuYdU

มทร.พระนคร MOU ด้านบริการวิชาการ กับจังหวัดราชบุรี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กับจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 4 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ otop และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS”

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS”  ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Learning space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ณัฏชยธร วัทธิกรสิริกุล กล่าวคำรายงาน สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมอบรม จำนวน 44 ท่าน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการวิจัยและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี  2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ โดยส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการใน “กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม” ซึ่งมีผลงานเข้าร่วม  จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 6 ผลงาน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 4 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 10 ผลงาน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ผลงาน

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินการโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ไตรมาสที่ 1)
และนำส่งข้อมูลถึง สวพ. ในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx ได้ทาง e-mail: irdrmutp@gmail.com ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561