ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาการทำขนมถุงทองโบราณแช่แข็ง และการทำปั้นขลิบทอด แก่กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกระยาสารท การทำฝอยทองและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มทำขนมไทยบ้านกะเร้นเล็ก ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Documentary Linguistics – Asian Perspectives (DLAP-3)

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Documentary Linguistics – Asian Perspectives (DLAP-3) “Working with Communities: Toward reclamation of linguistic and cultural heritage” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยเก็บค่าลงทะเบียนการประชุมสำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1,500 บาท และค่าลงทะเบียนการออกภาคสนามกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจำกัดผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คนของการประชุมวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lc.mahidol.ac.th/DLAPConf/DLAP-3/#

รายะเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National Conference in Science and Technology, NCST)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National Conference in Science and Technology, NCST) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี เอเวนิว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ncst.bsru.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ

ถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Management toward Sustainable Health Development) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aihd.mahidol.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ “The 4th Asia Engage Regional Conference (AE) 2018” Theme: Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018cmu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ