มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psunc.trang.psu.ac.th

ที่มา : หนังสือ

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal Of Current Science And Technology (JCST) Volume 8, Number 1  (มกราคม-มิถุนายน 2561) ส่งบทความภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rjas.rsu.ac.th

ที่มา : หนังสือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.kku.ac.th/grc/

ที่มา : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” บรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/forms/BKbDSTJUHrWeUjwE2

ที่มา : หนังสือเชิญ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7567 3770-1   โทรสาร 0 7567 3756
เว็บไซต์ : http://alcwu.com
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…