มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 “การเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีกำหนดส่งผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2018

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีกำหนดส่งบทความ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th/ iccs2018

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gnru2018.lpru.ac.th และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gnru2018.lpru.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ในวันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shmuconference.com

รายละเอียด : หนังสือ