สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life (ADTech-SAB 2018)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life (ADTech-SAB 2018) ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.adtech2018.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.kru.ac.th

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference On Educational Research (LICER) 2017

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference On Educational Research (LICER) 2017 ภายใต้หัวข้อ “To Encourage Innovation and Promote a Research Society in 21st Century” ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Dorsett Grand Hotel Labuan F.T. ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/toNawL8NMnuFgXQO2

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและการจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนน  ที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ