ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=158

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “The EU Competition Policy : Economic Aspects”

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “The EU Competition Policy : Economic Aspects” ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง 301 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา(จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (TCI กลุ่มที่ 2)

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (TCI กลุ่มที่ 2) โดยกำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.southeast.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (The 7th International Conference on Science and Social Science 2017: Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability) (ICSSS 2017) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th/icsss2017

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org