การรายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRMS หัวข้อ Research Evaluation ประจำปี 2555-2559

 

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมวิชาการฯ GEOINFOTECH 2018 ส่งบทคัดย่อ (ประเภททั่วไป) ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th และการประชุมวิชาการฯ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFOMATICS 2018 ส่งบทคัดย่อ ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scgi.gistda.or.th

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017):Building Professional Learning Community in Improving Science and Technology Education) ในระหว่างวันที่ 24 – 25  พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” (2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living & Built Environment: Sus-LaB 2) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://slb.rmutr.ac.th