การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.edu.ssru.ac.th/researchconference2017/

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์ ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaifamilystudy.com

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch”

       ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ และผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiedsearch.org จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiedsearch.org

เอกสารแนบ : คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://neunic2017.neu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (“BRIDGING KNOWLEDGE IN NUTRITION AND FOODS FOR HEALTH TO SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT”) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inmu.mahidol.ac.th/4decades_INMU