การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานสื่อสารการตลาด กองสื่อสารองค์กร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://iconsci.rmutp.ac.th

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาธิการ ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาธิการ  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร H103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานที่มีนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถจะนำไปใช้สร้างโอกาสในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และยังเป็นการสร้างความรู้ในวงกว้าง นำไปต่อยอดด้านงานวิจัยหรือการพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipfairthailand.com/

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2560)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2560) สำหรับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2090 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

ม.ราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2”

มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rtunc2017.rtu.ac.th

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cf.mahidol.ac.th