ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS” สำหรับนักวิจัยจัดขึ้น 2 รอบ คือ วันที่ 21 กันยายน 2560 และ วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2112

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (JCDR-HS) ISSN: 1905-7121, EISSN: 2539-5521 ในรูปแบบ E-journal ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และปัจจุบันได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/index.php

เอกสารแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT International Sugar Conference – IAPSIT 2018)

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT International Sugar Conference – IAPSIT 2018) หัวข้อ “Sugar Crops Improvement, Biotechnology, Bio-Refinery and Diversification: Impacts on Bio-based Economy” ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.springer.com/journal/12355