มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) เรื่อง “The Interdisciplinary Research Approach to Global Sustainability : Green Communities, Prosperity and Happiness” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psc2.mju.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย The First National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Culture ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.farcar.ssru.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ในหัวข้อ The International Seminar and workshop on Synchor-Reluctance Machines: Design, Modeling and Drive ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdi.rmutsb.ac.th

 

โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งโครงการจะจัดตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

  • ภาคกลางระหว่างวันที่ 10 – 11 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ goo.gl/Ad4TJB
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 23 – 24 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ขอนแก่น goo.gl/TEsG2S
  • ภาคเหนือระหว่างวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ goo.gl/CwLNdJ
  • ภาคใต้ระหว่างวันที่ 8 – 9 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา goo.gl/AWN8Y3

โดยเปิดระบบลงทะบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ