เรื่อง กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ก.8)

ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลวัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการวิจัย ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณคาดการณ์จัดสรร (สำหรับแผนงานวิจัย ให้ระบุรายละเอียดของโครงการวิจัยย่อยทุกโครงการ) โดยให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม แบบ ก.8 และส่งเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) ถึง สวพ. ภายในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางอีเมล์ ird@rmutp.ac.th เท่านั้น

แบบฟอร์ม ก.8

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของอุดมศึกษาและการดำเนินงานรองรับระบบ EMENSCR ของมหาวิทยาลัย

โดย รายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามเอกสาร แบบฟอร์มความเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ และนำส่งข้อมูลถึง สวพ.
ในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx ได้ทาง e-mail: ird@rmutp.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

การคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.2561

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะจัดการคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ipthailand.go.th และส่งใบสมัครถึง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด : หนังสือ

การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ที่ goo.gl/MThAUn ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด : หนังสือ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers’ Wellness”

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers’ Wellness” ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ URL :  http://www.slc.ac.th/deactical.php?ID_Ne=199

รายละเอียด : หนังสือ