มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ (Short abstract) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aca2018.rmutt.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference หรือ QR Code ดังแนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 The 18th International conference of Public Health Sciences เรื่อง “Global and Urban Health Issues in 5.0 Era” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแมนดาริน บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cphs.chula.ac.th/www.iccphs.org

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Mini Conference 2018”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Mini Conference 2018” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology & 2th National conference on Creative Technology

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology &  2th National conference on Creative Technology ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Interdisciplinary for Thailand 4.0” ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งผลงานวิจัย และบทความเพื่อนำเสนอได้ที่ http://www.utkcretech.rmutk.ac.th/ หรือสอบถามได้ที่นางสาวเกตุวดี อุเทน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 1177 หรือทาง e-mail: rdi@mail.rmutk.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ