มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0” วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561” ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability) ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/ tsuconference28

รายละเอียด : หนังสือ

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9) (9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9) (9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference) ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iseec2018.kbu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference) ภายใต้หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Transformation ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gspanida-interconference.nida.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุณาแจ้งการตอบรับกลับไปยัง สทอภ.ทางทารสาร 0 2561 4503 หรือ E-mail: geoinfotech@gistda.or.th ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ