มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference4

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560    เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Library of Things

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Library of Things ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pulinet2018.npu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017/