ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจำปี 2557

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557
ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โดยมีค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2557 เท่ากับ 0.097
ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการไทยของศูนย์ TCI ได้ที่เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” (University Socially Engagement : Lead the Way for Better Local Living) ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ fms.nrru.ac.th

2. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 หัวข้อเรื่อง สร้างพลังปัญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย (Enhancing Students’ Intelligences in Higher Education) ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thailandpod.org/

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้สู่อนาคต : ทางเลือกที่หลายหลาย” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 ชั้น 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/educonference

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (NSTRU-PSU-USM-MU National & International Conference on Arts and Sciences : ENLIGHTENING THE LOCALS, PROSPERING THE NATION) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.nstru.ac.th/nakhonsiconference

5. มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา สู่ชีวิตที่ดีงาม” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ce.mahidol.ac.th/conference/2015

6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.cmu.ac.th/iGRC2015/

7. มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://prc.up.ac.th

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 37 (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://graduate2.srru.ac.th/

9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติด้านอาหารประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง “Innovation Food Technology to Enhance Shelf Life and Safety of Food Products” ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://tistr.or.th

10. สถาบันพระปกเกล้า ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558ในหัวข้อ “หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย” (Rule of Law and Democracy) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.kpi.ac.th

11. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://gspa.nida.ac.th/60thGSPAConference

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญนักวิจัยไทยร่วมส่งข้อเสนอโครงการสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักวิจัยของสหราชอาณาจักรภายใต้โครงการ Researchers Links ประจำปี 2015/2016  ซึ่งโครงการ Researchers Links มีเป้าหมายในการสนับสนุนการร่วมงานวิจัยในระดับนานาชาติระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ของสหราชอาณาจักรและประเทศไทย  โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและประเทศคู่สัญญาได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและสร้างเครือข่ายสำหรับการวิจัยอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th หรือ www.goo.gl/lcSlsA และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2657 5633 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ newtonfund@britishcouncil.or.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT – ICSSR)  กำหนดส่งเอกสารการขอรับทุน ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ขอให้จัดส่งเอกสารการ จำนวน 16 ชุด (ชุดจริง 1 ชุด และสำเนา 15 ชุด) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เพื่อดำเนินการวบรวมจัดส่งไปยัง วช. ต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

โดยในปีงบประมาณนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. จึงขอความร่วมมือจากสถาบันต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. เพียงสามประเภททุน ได้แก่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย และทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สำหรับข้อเสนอโครงการที่มีการร่วมทุนกับสถาบันต้นสังกัดจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย และ สกว. จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการได้ทางเว็บไซต์ http://academic.trf.or.th เท่านั้น หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

เอกสารแนบ : รายละเอียด