การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 “สรรค์สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ในการนี้ ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/conference2015.php

การประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ “Action Research in ELT for Quality Instruction”

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ  เรื่อง Action Research in ELT for Quality Instruction ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 103 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.culi.chula.ac.th/research

การประชุมวิชาการประจำปี 2559 “นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง “Personalities for Sustainable Development” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th/conference59/register.html