ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
ประจำปี 2558 ได้แก่

นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ   รักไทยเจริญชีพ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
 • สาขาสังคมศาสตร์
  • ดร.ฉันทนา   ปาปัดถา (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

นักวิจัยดีเด่นด้านการนำผลงานวิจัยและ/หรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

 • สาขาสังคมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพัชระ (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ดร.วิไลวรรณ   ลีนะกุล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • สาขาสังคมศาสตร์
  • ดร.พงศ์รัชต์ธวัช   วิวังสู (คณะศิลปศาสตร์)

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02
03
04
05
06
07

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จำนวน 16 แห่ง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ภายใต้หัวข้อการปาฐกถาพิเศษเรื่อง AEC in the global Economy และ ยุทธศาสตร์ไทยเพื่อก้าวสู่ AEC โดยเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการใน 4 กลุ่มสาขา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การศึกษาและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.bu.ac.th

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559 และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะจัดแสดงระหว่าง 26 พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/bkkcreativeexhibition/

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มบทคัดย่อ

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเพชรไพลิน รีสอร์ท ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 034-534030 หรือ 034-633227 ต่อ 140/141

การส่งบทความตีพิมพ์ในระบบ Online Submission ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนกันยายน (เปิดรับบทความตลอดทั้งปี) ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ในระบบออนไลน์ ได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP