สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1 copy

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน และส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยผู้นำเสนองานวิจัยจะได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีการมอบรางวัลผู้นำเสนอ ดีเด่น 3 รางวัล และรางวัลบทความวิจัยดีเด่น 3 รางวัล ทั้งนี้สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ E-mail : library_mod@hotmail.com

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “จีน – อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน ในศตวรรษที่ ๒๑” (Building a China – ASEAN Community of Common Destiny in the 21st Century) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘  ทั้งที่สามารถศึกษาลายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารฯ  ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com

สวพ.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ที่ มจทอ.๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ภายใต้หัวข้อ “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน” ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.emt.ac.th      หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๘ ๓๗๗๐-๒   ต่อ ๑๔๐๔ สามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ  เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ๒๕๕๘ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘ (Regional Research Expo 2015)    ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบ Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้  ดูงานวิจัย” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://rre2015@psu.ac.th  หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔ ๕๕๘ ๙๕๙

 

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ           เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ Theme ระดับชาติ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และระดับนานาชาติ “Green Innovation for Better Life” ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานดังกล่าว โดยเน้นรูปแบบการนำเสนอในคูหาจัดแสดงผลงาน ๙ มทร. ภายใต้ ๕ หัวข้อ ดังนี้

๑. ใต้ร่มพระบารมี

๒. เขียวขจีเกษตรไทย

๓. ก้าวไกลเทคโนโลยี

๔. ศิลป์ศรี นวัตกรรม

๕. เลิศล้ำภูมิปัญญา