การประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยสามารถส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน Thailand Tech Show 2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 เวที ดังนี้
1. งาน “11Th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
2. งาน “Seoul Internation Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
3. งาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ทั้งนี้ สมารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ช่วงที่ 1 ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 และ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันพุธที่ 8 – วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.training.nida.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS” สำหรับนักวิจัยจัดขึ้น 2 รอบ คือ วันที่ 21 กันยายน 2560 และ วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2112