มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc.ac.th/ academicday

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14” (The 14th Mahasarakham University Research Conference)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14” (The 14th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc14

รายละเอียด : หนังสือ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อ “BioD5 plus : People + Utilization + Sustainability” ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.biodconference.org/

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd National RMUTR Conference) “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The knowledge integration for sustainable society)” ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rmutrcon.rmutr.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Translating ELT Research into Classroom Teaching Practice

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Translating ELT Research into Classroom Teaching Practice ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research

รายละเอียด : หนังสือ