ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัฒน์” การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 (The 2nd National & International Conference Nakhon Sawan Rajabhat University “Localization : The Driving Innovation in Thailand 4.0” ICNSRU2017) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.nsru.ac.th/research ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ขยายระยะเวลาส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 : “S-Curve Industry” : Transforming towards Thailand 4.0 “S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 : “S-Curve Industry” : Transforming towards Thailand 4.0 “S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0” ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.registeroieforum2017.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International Conference on Integration of Science and Technology for SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 (6th ICIST 2017)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International Conference on Integration of Science and Technology for SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 (6th ICIST 2017) ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ijat-aatsea.com

ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการศาสตร์ เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King’S Philosophy) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 0 7727 8874-8879

โครงการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (The 8th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2017 : ESTACON 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://estacon2017.neu.ac.th