ม.อีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.eau.ac.th และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.engagementthailand.org

สวทช. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เชิญชวนร่วมเสวนา เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac2017/seminar/1_31_Mar_AM_CCAudi_King.html

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Interrogating Professional Development in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Interrogating Professional Development in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-16.00น. ณ ห้องประชุม 103 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.culi.chula.ac.th/research

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.eau.ac.th