มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.kku.ac.th/grc/

ที่มา : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” บรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/forms/BKbDSTJUHrWeUjwE2

ที่มา : หนังสือเชิญ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7567 3770-1   โทรสาร 0 7567 3756
เว็บไซต์ : http://alcwu.com
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 7th ICADA 2018-SSIS) ในหัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2727 3325-6, 0 2727 3612   โทรสาร 0 2375 3985
เว็บไซต์ : www.ICADA2018.nida.ac.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: What’s happening in Arts & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม DPU Hall อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาส่งบทความ : บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2580 0064
เว็บไซต์ : www.dpu.ac.th/conference
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…