มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ในหัวข้อ The International Seminar and workshop on Synchor-Reluctance Machines: Design, Modeling and Drive ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdi.rmutsb.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://astcconference.com โดยโปสเตอร์และนวัตกรรมสามารถส่งบทคัดย่อได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.skru.ac.th/ranc2018

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0” วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561” ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability) ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/ tsuconference28

รายละเอียด : หนังสือ