สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (NIDA-ICCS 2018)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (NIDA-ICCS 2018) ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018/registration.html

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี” ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.kru.ac.th โดยเริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ (Short abstract) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aca2018.rmutt.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference หรือ QR Code ดังแนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ