การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://wtr.ipst.ac.th

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.pim.ac.th/thai/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/qaconf2017/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaisim.or.th/

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017”

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017” ภายใต้หัวข้อ “Gracious Hospitality and Tourism towards 2030” ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://dusitconference.com/