การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Inno Tech Education Vocational 2017)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Inno Tech Education Vocational 2017) ในหัวข้อ “นวัตกรรมอาชีวะ สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Innovation to Eastern Economic Corridor) ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Passione Shopping Destination (ห้างแหลมทองระยอง) จังหวัดระยอง ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.eivt.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

สถาบันพระปกเกล้า ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยส่งแบบฟอร์มและบทความตามที่สถาบันกำหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference of Vocational Institute of Agriculture (NCVIA 2018)) ในหัวข้อ เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nevia.ac.th/ncvia2018/

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The 12th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2017)” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://spucon.spu.ac.th