วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 The 18th International conference of Public Health Sciences เรื่อง “Global and Urban Health Issues in 5.0 Era” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแมนดาริน บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cphs.chula.ac.th/www.iccphs.org

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Mini Conference 2018”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Mini Conference 2018” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology & 2th National conference on Creative Technology

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology &  2th National conference on Creative Technology ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Interdisciplinary for Thailand 4.0” ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งผลงานวิจัย และบทความเพื่อนำเสนอได้ที่ http://www.utkcretech.rmutk.ac.th/ หรือสอบถามได้ที่นางสาวเกตุวดี อุเทน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 1177 หรือทาง e-mail: rdi@mail.rmutk.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 “The 16th International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Using Innovation and Enhanced Technologies” และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2018

รายละเอียด : หนังสือ

หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 10th “Connecting Local Research to International Perspectives”) ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ