ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/11th

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://irdmcru.mcru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 “ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา” ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับมาได้ทางโทรสาร
0 4427 2827 หรือ Email: nircgrad@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมวิชาการฯ GEOINFOTECH 2018 ส่งบทคัดย่อ (ประเภททั่วไป) ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th และการประชุมวิชาการฯ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFOMATICS 2018 ส่งบทคัดย่อ ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scgi.gistda.or.th