มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9) (9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9) (9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference) ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iseec2018.kbu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference) ภายใต้หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Transformation ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gspanida-interconference.nida.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุณาแจ้งการตอบรับกลับไปยัง สทอภ.ทางทารสาร 0 2561 4503 หรือ E-mail: geoinfotech@gistda.or.th ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Volunteer Spirit with Sustainable Society Development)” ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mcukk-nic.com/2018

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์.เอส.โฮเต็ล (R.S.Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eenet2018.pit.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ