ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินการโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ไตรมาสที่ 1)
และนำส่งข้อมูลถึง สวพ. ในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx ได้ทาง e-mail: irdrmutp@gmail.com ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561