ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ 9 คณะ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน จังหวัดราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสำรวจข้อมูลชุมชนจำนวน 25 กลุ่ม ของอำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง อำเภอบ้านคา อำเภอสวนผึ้ง อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอจอมบึง และอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมทั้งร่วมประชุมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561