ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ