ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภูมิภาค โดยสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 25๖๑ ได้ที่โทรสารหมายเลข 0-2577-9990 หรือ E-mail: tassana@nsm.or.th โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อพวช.(ทัศนา) โทร 0 2577 9999 ต่อ 1471

หากหน่วยงานใดสนใจ และมีความประสงค์เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ขอให้เจ้าของผลงานแจ้งรายชื่อผลงาน ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

รายละเอียด : หนังสือ