ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร MOU กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ  นายกมล ธนกนกชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยี การอบรม ตลอดจนการจัดให้มีการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพได้เรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนายประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร