ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินการอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร” ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงาน สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้รับเกียรติจาก  คุณนิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี อาจารย์ นักวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ท่าน ซึ่งผู้เข้าอบรมในวันนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรเบื้องต้น แหล่งสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตร การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และวิธีการสืบค้น