ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน/ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

รายละเอียด : หนังสือ