ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 “The 16th International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Using Innovation and Enhanced Technologies” และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2018

รายละเอียด : หนังสือ