ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวประสัมพันธ์ : การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น     สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://googl/VKXnGY รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด : หนังสือ