ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวประสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ สำหรับผู้สนใจเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ”    ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561   ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล์ supattra@thaihealth.or.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด : หนังสือ