ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ 2 คณะ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึก ร่วมกับชุมชน 9 กลุ่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึก ร่วมกับชุมชน 9 กลุ่ม ในกิจกรรมที่ 2 ภายใต้    การดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการลงพื้นที่กลุ่มและสถานที่จริงของชุมชนที่เสนอความต้องการ ซึ่งนำผลจากการสำรวจประเด็นปัญหา ความต้องการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 นำมาสรุปความต้องการรับบริการอย่างเร่งด่วนของชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  โดยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 แบบ และการพัฒนาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (LOGO) ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 แบบ จาก 9 กลุ่มชุมชนของอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา รวมทั้งการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับชุมชนคูบัว ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีและชุมชนคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี