ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology & 2th National conference on Creative Technology

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology &  2th National conference on Creative Technology ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Interdisciplinary for Thailand 4.0” ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งผลงานวิจัย และบทความเพื่อนำเสนอได้ที่ http://www.utkcretech.rmutk.ac.th/ หรือสอบถามได้ที่นางสาวเกตุวดี อุเทน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 1177 หรือทาง e-mail: rdi@mail.rmutk.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ