ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference หรือ QR Code ดังแนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ