ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ (Short abstract) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aca2018.rmutt.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ