ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. มทร.พระนคร ลงนาม MOU กับ อบต.บางครก และ อบต.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง มทร.พระนคร กับ อบต.บางครก และ อบต.หนองหญ้าปล้อง รวมทั้งลงพื้นที่ศูนย์จัดการขยะชุมชนและกลุ่มจักสานผู้สูงอายุ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ เสนอแนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่ชุมชนใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง 2)กลุ่มฟื้นฟูบ้านตาลเสี้ยน ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง 3)กลุ่มผู้ปลูกดีปลี ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง 4)กลุ่มเบญพาดรักษ์เกษตรกร ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2561