ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของอุดมศึกษาและการดำเนินงานรองรับระบบ EMENSCR ของมหาวิทยาลัย

โดย รายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามเอกสาร แบบฟอร์มความเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ และนำส่งข้อมูลถึง สวพ.
ในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx ได้ทาง e-mail: ird@rmutp.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561