ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ก.8)

ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลวัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการวิจัย ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณคาดการณ์จัดสรร (สำหรับแผนงานวิจัย ให้ระบุรายละเอียดของโครงการวิจัยย่อยทุกโครงการ) โดยให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม แบบ ก.8 และส่งเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) ถึง สวพ. ภายในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางอีเมล์ ird@rmutp.ac.th เท่านั้น

แบบฟอร์ม ก.8