ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมหารือและระดมความคิดการจัดทำแผนบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือและระดมความคิดการจัดทำแผนบูรณาการวิจัย เพื่อรองรับการเขียนข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทำแผนบูรณาการวิจัย โดย ประธานการประชุมมอบหมาย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการประชุม ซึ่งวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ประกอบด้วย 1) การแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  2) ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 3) การหารือและระดมความคิดการจัดทำแผนบูรณาการวิจัย เพื่อรองรับการเขียนข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะต้องจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการดังกล่าว