ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Documentary Linguistics – Asian Perspectives (DLAP-3)

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Documentary Linguistics – Asian Perspectives (DLAP-3) “Working with Communities: Toward reclamation of linguistic and cultural heritage” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยเก็บค่าลงทะเบียนการประชุมสำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1,500 บาท และค่าลงทะเบียนการออกภาคสนามกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจำกัดผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คนของการประชุมวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lc.mahidol.ac.th/DLAPConf/DLAP-3/#

รายะเอียด : หนังสือ