ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis, Emission Control and Climate Change (I-CIPEC 2018) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยจัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icipec2018.org

รายละเอียด : หนังสือ