ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ The 2nd LIMAC : LIMAC towards Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://limac.slsc.nu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ