ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงาน  สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มี อาจารย์ นักวิจัย มทร.พระนคร และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ จำนวน 78 ท่าน ซึ่งผู้เข้าฟังการบรรยายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิค แนวทาง และข้อเสนอแนะ สำหรับการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ