ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. มทร. พระนคร ให้การต้อนรับ สนง. บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร. ล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ มทร.พระนคร โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอผลการดำเนินงานบริการวิชาการและงานบริการสังคม และเชิญผู้อำนวยการกองคลัง งานพัสดุ และงานเบิกจ่าย 1 เข้าตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินในโครงการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคาร 1 มทร.พระนคร