ข่าวสาร/กิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับเครือข่ายที่ปรึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561